Ga naar de inhoud

tijdschrift klinische psychologie

Schrijf mee: auteursrichtlijnen

Wilt u zelf voor TKP schrijven? Hieronder vindt u alles over de verschillende mogelijke rubrieken en auteursrichtlijnen. Wij verheugen ons op uw bijdrage!

OVER HET TIJDSCHRIFT

Onderdelen van een (wetenschappelijk) artikel

 • Titelpagina: beknopte maar informatieve titel; voornaam en naam van de auteur(s), totaal aantal woorden (inclusief titel, samenvatting/eventuele summary, tabellen, figuren, dankbetuiging, noten, referenties, personalia en verantwoording) en aantal tabellen en figuren.
 • Samenvatting: een korte samenvatting (maximaal 100 woorden; voor originele wetenschappelijke artikelen: maximaal 250 woorden) die opgenomen wordt in de inhoudstabel van een digitaal nummer.
 • Eigenlijke inhoud van de bijdrage.
 • Dankbetuiging (indien van toepassing): enkel in bijzondere gevallen kunnen degenen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd worden vermeld.
 • Noten (indien van toepassing) worden niet als voettekst per pagina weergegeven maar aan het einde van het artikel en voor de literatuurlijst.
 • Literatuurlijst: zorg voor een correcte literatuurlijst waarin alle referenties opgenomen zijn conform de richtlijnen van de American Psychological Association (zie Infra).
 • Personalia: voornaam en naam/namen, wetenschappelijke discipline(s) en functie(s)/ werklocatie(s) van de auteur(s); beperk de auteurgegevens. Vermeld één corresponderend auteur met e-mailadres.
 • Verantwoording: geef aan of er conflicterende belangen zijn met betrekking tot de publicatie (conflict of interest).
 • Tabellen: vermeld in de tekst waar die ongeveer ingevoegd moeten worden.
 • Figuren: vermeld in de tekst waar die ongeveer ingevoegd moeten worden.

Verschillende soorten bijdragen

Wetenschappelijk artikel

Een manuscript dat wordt aangeboden als origineel wetenschappelijk artikel dient minstens de volgende inhoudelijke opbouw te hebben:

 • Samenvatting en trefwoorden: de gegevens in de samenvatting moeten overeenkomen met die in het artikel (maximaal 250 woorden); twee tot vijf trefwoorden onder de samenvatting.
 • Inleiding: beschrijf het doel van de studie en plaats dit tegen een achtergrond. Het wordt aanbevolen dat de introductie niet meer dan 1500 woorden bevat. De inleiding dient de lezer te informeren over de context en het belang van het artikel, en de onderzoeksvragen die getoetst worden.
 • Methoden: geef een duidelijke beschrijving van de participanten en de procedure, de gehanteerde meetinstrumenten en de statistische analyses. In het geval van een eigen empirisch onderzoek, dient vermeld te worden dat het onderzoek is goedgekeurd door een ethische commissie. 
 • Resultaten dienen helder en kort te worden weergegeven. Tracht overlap van tekst, tabellen en figuren zoveel mogelijk te vermijden.
 • Discussie bevat een bespreking van de bevindingen in het onderzoeksveld. Tracht een loutere herhaling van de resultaten alsook het gebruik van statistische termen (bijvoorbeeld: moderatie, mediatie, correlatie, significant) zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast dient de discussie duidelijke implicaties voor de klinische praktijk naar voren te brengen. De sterkten en beperkingen van het onderzoek evenals aanbevelingen voor verder onderzoek worden hier geformuleerd.
 • Conclusie: de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hier nogmaals kort vermeld.
 • Summary: zorg voor een precieze Engelstalige vertaling van de Nederlandstalige samenvatting; vertaal ook de titel en de trefwoorden.

Een origineel wetenschappelijk artikel bevat in zijn geheel maximaal 6000 woorden.

Alle ingezonden manuscripten worden onderworpen aan het oordeel van de redactieraad; na een positief oordeel volgt een beoordeling door twee onafhankelijke inhoudelijke experts (double-blind peer review).

Deontologie

In de rubriek deontologie (beroepsethiek) verschijnen bijdragen over actuele of terugkerende deontologische vragen van klinisch psychologen. Deze thema’s kunnen worden benaderd vanuit verschillende perspectieven (moraalfilosofisch, juridisch, empirisch-wetenschappelijk), waarbij steeds de vertaling wordt gemaakt naar de klinische praktijk. Een bijdrage bevat in zijn geheel maximaal 3000 woorden. Bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Preventie

Preventie kan universele, selectieve en geïndiceerde interventies omvatten. Deze rubriek publiceert bijdragen over praktijk, onderzoek en beleid van preventie ten behoeve van geestelijke gezondheid. Bijdragen kunnen zowel expliciete preventieprojecten of -activiteiten en belangrijke preventieve aspecten van de zorg beschrijven, als de wisselwerking tussen preventie en zorg behandelen. Bijdragen in deze rubriek hoeven niet de klassieke indeling van een wetenschappelijk artikel te volgen, en mogen meer essayistisch zijn qua stijl. Een bijdrage bevat in zijn geheel maximaal 3000 woorden. De bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Romans/cultuur

Romans, films of culturele evenementen confronteren ons met dimensies van het psychologisch functioneren die de vakliteratuur of wetenschappelijk onderzoek soms links laten liggen. Bijdragen voor deze rubriek signaleren waardevolle culturele realisaties die het blikveld van klinisch psychologen of hulpverleners in de geestelijke gezondheidzorg kunnen verruimen. Een bijdrage bevat in zijn geheel maximaal 3000 woorden. Bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Casuïstiek

In de rubriek casuïstiek is er zowel plaats voor opiniebijdragen gebaseerd op een bepaalde klinische ervaring of een uitgewerkte gevalsstudie uit het domein van zowel diagnostiek als preventie en interventie. Idealiter illustreert een gevalsstudie een bepaalde methodiek (bijvoorbeeld een behandelvorm) of een klinische problematiek (bijvoorbeeld een vaak voorkomend probleem in de patiënt-therapeutrelatie). Een bijdrage bevat in zijn geheel maximaal 3000 woorden. Bijdragen voor de rubriek casuïstiek worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Forum

Forumbijdragen zijn informatieve en toegankelijke artikelen over een onderwerp dat bij voorkeur verband houdt met een van de volgende domeinen: beroepsbelangen, ontwikkelingen/tendensen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook beschouwingen over of commentaren op een brandende kwestie in de geestelijke gezondheidszorg en/of de klinische psychologie, of een bespreking van een belangwekkend (internationaal) onderzoeksrapport komen in aanmerking voor deze rubriek. Een bijdrage bevat in zijn geheel maximaal 3000 woorden. Forumbijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Wetenschappelijk onderzoek samengevat

Vlaams en/of Nederlands wetenschappelijk onderzoek met implicaties voor de klinische praktijk of de toekomst van ons vakgebied vindt nog te weinig een weg naar de clinicus. Daarom biedt het TKP ruimte (mits toestemming van de copyrighthouder) voor samenvattingen van artikelen die in internationale tijdschriften zijn verschenen, inclusief een korte interpretatie, van publicaties op het gebied van de klinische psychologie of aanverwante disciplines waarvan een Vlaamse of Nederlandse onderzoeker eerste of laatste auteur is. De samenvatting wordt door een van beiden geschreven namens alle auteurs. In de samenvatting worden helder en bondig het onderzoek (onderzoeksvraag en methoden), de gevonden resultaten en de (toekomstige) implicaties voor het klinische veld beschreven. De samenvatting bevat in zijn geheel maximaal 600 woorden en één figuur of tabel. Bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld. Bij twijfel of een bijdrage past in deze rubriek, kan contact opgenomen worden met de hoofdredacteur (johan.vereycken@hotmail.com).

Boekbespreking

Boekbesprekingen worden in principe alleen op uitnodiging van de redactie geschreven en dienen in de vorm van een essay aangeboden te worden, waarbij het boek in een context wordt gesitueerd, in hoofdlijnen wordt samengevat, en aan een kritisch oordeel wordt onderworpen. De recensie wordt voorzien van een eigen titel. Een boekrecensie bevat in zijn geheel maximaal 1500 woorden en wordt binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

APA-verwijzingen en aanlevering

De redactie volgt grotendeels de aanbevelingen van de American Psychological Association (APA; 7th Edition). De APA-richtlijnen voor bronvermelding worden helder en beknopt weergegeven in: Smits, L. (2020). De Nederlandse APA-regels: Gebaseerd op de zevende editie (2019) van de officiële APA Publication Manual. Scribbr.

Hierbij dienen de volgende uitzonderingen/opmerkingen in acht genomen te worden:

 • Het TKP kiest ten behoeve van de literatuurlijst voor de Belgische alfabetisering, met andere woorden voor rangschikken op de volledige familienaam: dus Van der Linden, J. en niet Linden, J. van der,. Er wordt bij het eerste voorzetsel of lidwoord altijd een hoofdletter gebruikt.
 • Het TKP kiest ervoor om retrieved from systematisch te vertalen door ‘geraadpleegd via’. Dus: ‘Geraadpleegd op + de datum via’ voor een verwijzing naar een website waarbij de inhoud van het document in de loop van de tijd gewijzigd kan worden.
 • Het TKP vraagt uitdrukkelijk om waar mogelijk DOI’s en URL’s toe te voegen in de vorm van een hyperlink.
 • Het TKP kiest voor de officiële Nederlandse spelling waarbij standaardtaal voor het hele taalgebied wordt gehanteerd.
 • In het TKP worden geen afkortingen gebruikt zoals: o.a., m.b.t., m.a.w., bijv. of bv. et cetera; de woorden worden voluit geschreven. Het Taaladvies wordt gevolgd bij het schrijven van getallen: a) een komma om decimalen en een punt om duizendtallen weer te geven, b) steeds een 0 voor de komma, en c) statistische symbolen worden niet gecursiveerd.
 • Geaccepteerde artikelen worden eindredactioneel bewerkt om de leesbaarheid te verhogen en aan te passen aan de huisstijl van het TKP.

Vorm

 • Word-bestand; regelafstand 1,5; niet uitvullen maar tekst links uitlijnen.
 • Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands, tracht onnodig gebruik van vreemde talen en jargon te vermijden.
 • Schrijf kort en krachtig en houdt u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek (zie supra); de ruimte in het TKP is beperkt.

Aanbieding van manuscript aan de redactie

 • Stuur het manuscript (met korte samenvatting, behalve voor elders gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek of een boekrecensie) per e-mail naar de hoofdredacteur (johan.vereycken@hotmail.com).
 • De auteur(s) draagt/dragen het copyright van het artikel over aan het TKP.
 • Stuur een aanbiedingsbrief mee van de corresponderend auteur. Deze brief bevat: een verklaring waarin alle auteurs zich akkoord verklaren met de tekst van het manuscript en de beoogde rubriek in het TKP. Indien het een bewerking van een eerder gepubliceerd artikel betreft, dient het originele artikel te worden meegestuurd tezamen met de schriftelijke toestemming van de houder van het copyright.
 • De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aan.

Tijdschrift klinische psychologie

Wij lezen u graag!